Kabinet zet in op versterking van groenblauwe netwerken in de stad

Gepubliceerd op 4 juni 2024 om 12:36

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben een voortgangsbrief aangedragen over het programma Groen in en om de Stad (GIOS). In het GIOS-programma wordt ingezet op het creëren van groen voor een gezonde en prettige leefomgeving voor mens en dier. Gelukkig wordt in deze voortgangsbrief door de ministers nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van water (blauw) voor de kwaliteit van de groene infrastructuur. TKI project Eco-Systeem-Stad richt zich tenslotte op de vraag hoe er een balans gecreëerd kan worden in de waterbehoefte van het groen en de beschikbaarheid van water in de stad. Een actueel onderwerp dus!

 

Er wordt beschreven hoe divers de huidige aanpak van groen momenteel is, van lokale initiatieven zoals tegelwippen tot het aanleggen van groen-blauwe netwerken. Er moet volgens de ministers een eenduidige systematiek komen op alle schaalniveaus om de groenambities te waarborgen. Het invoeren van een groennorm is een methode om dit te bewerkstelligen. Echter, volgens een verkenning die is uitgevoerd naar groennormen en waar onze collega Louden Kremer aan heeft meegeschreven, is er nog geen bestaande holistische groennorm die voldoende eisen stelt aan de thema’s biodiversiteit, gezondheid en klimaat.

 

De brief presenteert vervolgens rapporten die moeten dienen als handvatten voor een vervolgaanpak van het aanstaande kabinet. Het bevat;

  1. een rapport over welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt om op nationaal niveau versterkt in te zetten op groen in en om de stad,
  2. Een rapport over de kosten voor groenaanleg en beheer op nationaal niveau, ten gevolge van van de EU-verordening Natuurherstel,
  3. een handreiking voor de borging van Groen in en om de stad, om gemeenten en provincies zowel inhoudelijke als procesmatige handvatten te bieden om groen mee te nemen in ruimtelijke planvorming, en tot slot
  4. een financiële verkenning die landelijk inzicht geeft in de te verwachtten kosten en baten van de groenopgave in de stad.

Blauwgroen dak in Rotterdam. Foto: Joris Voeten

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.